A001 – Trà lá sen Hà Diệp Liên lớn 150g

150.000 

Trà lá sen Hà Diệp Liên loại bịch lớn 150g